Historie Schaatsclub Gouda, deel 1 (1962-1975)

Een redactie, geleid door Jan Revet jr, beschreef vanwege het Gouden jubileum de eerste 50 jaar van de SC Gouda in 2012 digitaal en online. Zie daarvoor de website 50jaar.scgouda.nl.

 

De voorbereiding, samenstelling en eindredactie namen meer dan een jaar in beslag. Archieven werden doorgespit. Clubbladen en jaarverslagen doorgelezen, zolders doorzocht. Met verschillende mensen teruggekeken. Het resultaat is zichtbaar op dit beeldscherm.

Een vereniging voor schaatsenrijders (1962)

In 1962 besloten de heren De Redelijkheid, Kaptein, Frederiks en Verdoold een training voor schaatsenrijders te organiseren. De gedachten gingen in de eerste plaats uit naar de kortebaanrijders in de regio Gouda- Lekkerkerk. Deze gedachtegang werd uiteengezet op een openbare bijeenkomst die gehouden werd in hotel-restaurant ”De Kroon”, op de Kleiweg in Gouda. Daarvoor waren alle schaatsenrijders, bekend of onbekend, die bij de toenmalige Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Hardrijden op de Schaats (NVBHS),  waren ingeschreven uitgenodigd. Onder de aanwezigen zagen we dan ook onder andere Ab van Adrichem, Klaas van Duuren, Wim Verwaal, Arie den Braber, Geurt Potuit en Huig Bongers. Op de voorstellen van de initiatiefnemers werd door de aanwezigen positief gereageerd en zo werd besloten tot oprichting van de afdeling Gouda van de NVBHS.

De eerste leden

De eerste trainingen werden gegeven in het oude veilinggebouw aan de Bodegraafse straatweg te Gouda, wat nu de Breevaarthoek is. Trainer werd de heer De Redelijkheid die tevens voorzitter werd. Zijn naaste medewerkers waren: als secretaris de heer Verdoold, als penningmeester de heer Kaptein en de leden Frederiks en Sloof. De resultaten van de trainingen wierpen al snel vruchten af. Wim Verwaal won de Zuidhollandse juniorenkampioenschappen. Dit succes trok nieuwe leden aan en de training verhuisde naar een gymnastieklokaal in de buurt van de Karnemelksloot.

Op 18 januari 1963 werd de twaalfde Elfstedentocht gehouden. De latere leden Piet van Oosten, Thomas Henrich en Gerrit van Vliet verschenen aan de start van wat één van de meest barre tochten der tochten zou worden.

Er werd bloemrijk genotuleerd in die dagen. Een bestuursvergadering in februari 1963 werd als volgt geopend:

“Op deze winterse zondagmorgen – een dag waarop des middags weer verschillende rijderijen op de schaats waren uitgeschreven en waar ook nog enkele bestuursleden hun kunsten op de schaats of op bestuurlijk gebied zouden gaan geven, zodat daarom deze vergadering des morgens plaats vond en zo deze hele dag dus weer in het teken van hun geliefde sport stond, op deze winterse zondagmorgen dan opende onze voorzitter de Heer J. de Redelijkheid met een hartelijk welkomstwoord de vergadering.”

Dat Gouda een vruchtbare bodem voor het schaatsen biedt blijkt overigens uit het volgende. Een overgeleverde gemeentelijke verordening uit Gouda van 1490 laat zien hoe populair het schaatsen dan al is. De verordening verbiedt de burgers om de stad bij vorst met opzet onder water te zetten. Blijkbaar was dat de gewoonte geworden, een gewoonte die alleen verklaard kan worden uit het verlangen van de stedelingen om de stad tot één grote ijsbaan om te toveren!

1963-1964

De enige oefenmogelijkheid voor langebaanschaatsers was de Hokij-ijsbaan in Den Haag. Men vertrok wekelijks op zondagochtend om zes uur van het station in Gouda om bij de Hokij te gaan trainen. De komst van de Jaap Eden baan in Amsterdam zorgde voor een groei van leden die in Amsterdam gingen trainen. Op de ledenvergadering werden de behaalde mooie resultaten van onze leden belicht. Welke dat waren blijft onbekend.

Deze ledenvergadering kende ook een curieuze discussie. Er was een voorstel uit Polsbroek om dames op de training toe te laten. Dit werd verschillende beoordeeld: in combinatie of apart. Kennelijk was dat in 1963 nog geen gemeengoed!

Het bestuur bezocht ook een vergadering met het hoofdbestuur van de KNSB en afdelingsbesturen, waar de toenmalige burgemeester van Reeuwijk, de heer Jhr. Mr. Quarles van Ufford de scepter zwaaide. Op de agenda stonden het organiseren van trainingen en wedstrijden, plannen van de technische commissie van de KNSB en de reorganisatie van de KNSB

1964-1965

Redelijkheid

Eén van de oprichters, de heer De Redelijkheid, was naast voorzitter ook trainer. Toen Hans van Adrichem zijn trainersdiploma haalde werd deze door de leden als nieuwe trainer naar voren geschoven. Hierop begon de heer de Redelijkheid, met instemming van het bestuur, een training in Lekkerkerk als onderafdeling van Gouda.

De ontstane moeilijkheden werden groter toen het bestuur besloot een feestavond in Lekkerkerk te organiseren, als dank voor een ontvangen subsidie van de ijsbond Krimpenerwaard. Lekkerkerk was voor de Gouwenaars moeilijk te bereiken. Zij vonden de subsidie maar een pleister op de wonde in verhouding tot de eigen kosten.

De spanning liep dusdanig op dat voorzitter De Redelijkheid aan het einde van het seizoen niet op de ledenvergadering verscheen. Er ontstond hierna een hele strijd om het voorzitterschap. Pas na een tweede verkiezingsronde werd Friedel Slappendel als voorzitter gekozen.

Losgemaakt

De groep Lekkerkerk had zich door afwezigheid van de heer De Redelijkheid los gemaakt van Gouda en werd een zelfstandige vereniging. De Schaatstrainingsvereniging De Lekstreek was een feit!

En verder…

De penningmeester kon door tijdgebrek nog geen precies overzicht van de financiële toestand van de vereniging geven, maar gaf als zijn mening te kennen dat de zaak wel draaide.

Het bestuur presenteert het plan om op 29 december 1964 een trainingsreis naar Deventer te ondernemen. Kosten fl. 8,50 per persoon.

Bij de bespreking van de clubkampioenschappen lange- en kortebaan, werd besloten om voor de langebaan Lekkerkerk boven de Reeuwijkse plas te verkiezen, terwijl voor de kortebaan tussen de vele gegadigden in bijzijn van het bondsbestuur geloot zal worden.

Een voorbeeld van de uit te reiken diploma’s A en B, met vermelding van de prestaties werd getoond.

Het gebruik van chronometers kwam ter sprake, waarbij werd overwogen er één aan de heer van Adrichem te schenken als dank voor zijn werkzaamheden.

1965-1966

In Heerenveen is men bezig met de aanleg van een 400 meter kunstijsbaan. De Goudse schaatsers zijn naarstig op zoek naar ijs om hun sport te kunnen beoefenen. Er worden trips naar andere ijsbanen georganiseerd én er zijn plannen voor een eigen ijsbaan…

 

 

Daar bij die molen

Het bestuur was van plan iedere zaterdag- en zondagmorgen, zo gauw er te schaatsen is, langebaanwedstrijden te organiseren op de ijsbaan “Daar bij die molen” van de heer Schoonderwoerd langs de Provinciale weg naar Haastrecht. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Er werden “enige sterke energieke jonge mannen” gevraagd voor het uitzetten van de officiële langebaan en kortebaan. Ook waren er juryleden nodig: “ieder die liefde voor de schaatssport heeft wordt hiervoor door ons gepromoveerd”.

In 1965 werden er verdere besprekingen gevoerd met de heer Schoonderwoerd over gebruik van de natuurijsbaan die in de daaropvolgende jaren ons winterhome zou worden. Ook werd in dat seizoen onderhandeld met de gemeente Gouda over het half verharde sportveld in sportpark Oosterwei, dat inmiddels onze trainingslocatie was geworden. Gedurende de winter, als het veld toch vol plassen stond, wilde het bestuur dat het ondergespoten werd en zo te gebruiken was als veldijsbaan. De gemeente kon echter niet overtuigd worden van het nut hiervan. Gelukkig werd er met de heer Schoonderwoerd wel overeenstemming bereikt en zo kwam het dat er voor een bedrag van fl 1 ,- per persoon, iedere zondagmorgen wedstrijden verreden mochten worden.

Aanstormend talent

Voor trainer Van Adrichem was het een leuk succes dat twee van zijn pupillen dat jaar in aanmerking kwamen voor selectiewedstrijden op de Jaap Edenbaan. Dat waren Huib van der Starre en Huig Bongers voor respectievelijk de jeugdploeg en de B-ploeg. Huib van der Starre bemachtigde bij de junioren een goede tweede plaats en Huig Bongers won de 500 meter en werd derde op de 1500 meter bij de senioren. De tijden van Huig: 46. 1 en 2.30.3, waarbij Ernst Beets 2e werd op de 500 meter in 47.8 en 1e op de 1500 meter in 2.27.8. Ernst Beets kwam hierdoor in de B-ploeg. Huib van der Starre kwam in de jeugdploeg door een goede tweede plaats bij de Zuidhollandse Jeugdkampioenschappen Langebaan. Huig Bongers mocht daarna trainen met de B-ploeg, maar na een woordenwisseling met Egbert van ’t Oever werd hij naar huis gestuurd. In die tijd reed Huig Bongers de beste clubprestaties: 45. 5 op de 500 meter, 2.25.5 op de 1500 meter, 5.10.0 op de 3000 meter en 8.57.6 op de 5000 meter.

Nieuw lid

Jan Bazen wordt lid van de vereniging. Een zeer talentvolle sprinter waar we de komende jaren nog veel van zouden horen.

Afdelings Kampioenschappen

Schaatsclub Gouda werd met Jan Bazen, Huib van der Starre en Bertus Koppendraaier 3e bij de afdelings kampioenschappen van de N.V.B.H.S. (Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Hardrijden op de Schaats).

Eerste clubblad

Op 1 november 1965 verschijnt het eerste clubblad. De redactie bestond uit Huig Bongers, Friedel Slappendel en Joop Scholten. Men is van plan om in het voorjaar een trainingscircuit met hindernissen aan te leggen. Ook werd een busreis naar de Deventer kunstijsbaan georganiseerd. Zie bijgaande foto. Op de foto zien we prominenten als Huib Tober, Joop Scholten, Dick, Huib en Wieneke van der Starre en Jan Vermeulen.

Contactavond

Op 29 april 1966 is de contactavond met het volgende programma:

  • Inleiding en uiteenzetting voor de ijsclubbesturen door de secretaris
  • Europese kampioenschappen schaatsen 1966, een film van 20 minuten
  • De Elfstedentocht 1963, een film van 12 minuten
  • Fancy fair en vertoning van ons Deventer avontuur
  • Wereldkampioenschappen schaatsen 1966, een film van 70 minuten
  • Discotaria met gezellig samenzijn

De voorzitter doet daarna mededeling over een trainingsreis naar Zwitserland die + f 295,- zal kosten voor een tijdsduur van 14 dagen.

De penningmeester brengt een voorlopig financieel verslag uit, waaruit blijkt dat de zaak rendeert. Hij meent dat de vereniging met dezelfde contributie financieel kan draaien. Verder dringt hij er nogmaals op aan dat de secretaris zijn onkostendeclaratie over 3 jaar indient.

Tenslotte kwam ter sprake dat op de feestelijke sluitingsbijeenkomst te Lekkerkerk geen dankwoord is gesproken aan het adres van de heer Van Adrichem, die het hele seizoen de training in Gouda pro deo verricht had. Unaniem werd dit betreurd en er werd nagegaan hoe dit verzuim hersteld diende te worden. Niet schriftelijk maar op de jaarvergadering, luidde de conclusie.

1966-1967

Inmiddels telt de vereniging ruim zestig leden.

Eerste clubwedstrijden

De eerste clubwedstrijden werden gehouden op 10 januari 1967 op onze eigen natuurijsbaan “Daar bij die molen”, langs de Provinciale weg tussen Gouda en Haastrecht op het weiland van de heer Schoonderwoerd. Verschillende jeugdploegleden hadden verplichtingen elders en ook waren een aantal van onze sterke rijders afwezig. Zij waren in Hamar (Noorwegen). Toch waren het best leuke wedstrijden waarbij om de tweede en derde plaats fel gestreden werd. De resultaten van deze eerste langebaanwedstrijd op natuurijs waren vergeleken met de landelijke prestaties op het slechte ijs nog redelijk te noemen.

De uitslagen waren als volgt:

Junioren

1 D. Vermeulen 66.5 3.44.0 141.167
2 B. Janssen 67.0 3.46.9 142.633
3 F. Nobel 73.0 4.10.0 156.333
4 D. Veltkamp 81.9 4.03.5 163.067
1  P. Zijderlaan (dame) 72.5 3.58.3 8.20.0 235.166

Senioren

1 H. Bongers 50.6 2.43.7 5.48.4 163.234
2 H. Tober 55.6 2.56.0 6.13.7 176.540
3 R. Tok 55.3 3.02.9 6.29.1 181.117
4 A. Kraan 54.3 3.11.9 6.24.8 182.400
5 H. Verboom 58.4 3.07.2 6.29.0 185.633
6 H. Hofman 60.1 3.11.0 6.41.6 190.700
7 J.W. Teeuwen 61.8 3.16.6 6.59.0 197.166
8 W. v/d IJssel 67.0 3.19.2 7.07.0 208.733
9 F. Slappendel 58.8 3.21.7

Jan Bazen werd Nederlands kampioen bij de A-junioren in Deventer en Huib van der Starre werd 8e. Jan Bazen werd  Zuidhollands kampioen bij de junioren A en Huib werd daar derde. Jan Vermeulen werd bij de B-junioren verrassend derde. Bij de senioren werd Jan Bazen 2e, Huig Bongers 10e en Thijs van Wageningen 12e.

Bijzonder

Jan Bazen heeft van de bewoners van Zevenhuizen 1900 gulden ontvangen ter dekking van reis- en verblijfskosten om in Noorwegen wedstrijden te gaan rijden. Want, zo stelt men, willen ze in Zevenhuizen graag een wereldkampioen hebben.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1966-1967

Jan Bazen NK Junioren 1e plaats
Huib van der Starre NK Junioren 8e plaats

 

1967-1968

1967-1968 was een moeilijk seizoen waarin het clubblad slechts twee keer verscheen. Veel problemen binnen de vereniging ontstonden door het wisselen van trainers. Dit seizoen ging de wedstrijd op de ijsbaan “Daar bij die molen” door de invallende dooi niet door en werd er besloten de volgende clubkampioenschappen op een kunstijsbaan te verrijden (dit blijkt uiteindelijk pas in 1973 te lukken).

Het programma van de jaarvergadering, wat in juli in het clubblad wordt gepubliceerd, maakt vermelding van het agendapunt “bespreken van de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNSB”. De overgang van NVBHS naar KNSB lijkt hiermee een feit. In datzelfde clubblad wordt afscheid genomen van trainer  van Adrichem. Hij is inmiddels getrouwd en verhuisd naar Uithoorn en kan daarom geen trainingen meer geven. Als opvolger wordt later dat seizoen Thijs van Wageningen uit Nieuwerkerk a/d IJssel aangesteld.

IJsbaan

In september van dat jaar gingen alle medewerkers naar ”Daar bij die molen” om een baan uit te zetten. Dit waren toen o.a. Joop Scholten, Jantje Vermeulen, Bertus Koppendraaier, Hans Verdoold en Huig Bongers. Dit vergde – naar verluid – zeer veel inspanning.

Trainers

Na Paul Borsje nam secretaris Huig Bongers tijdelijk de teugels op de training in handen, terwijl er naarstig naar een andere trainer werd uitgekeken. Wij vonden Thijs van Wageningen, op dat moment hulptrainer in Rotterdam bereid tegen een kleine vergoeding, de training op zich te nemen. Al spoedig bleek dat dat een onzekere zaak werd door de werkkring van van Wageningen en doordat onze secretaris weer kwam opdraven.

Bestuurswijziging

Op de volgende jaarvergadering werd het bestuur als volgt gewijzigd : H. Bongers (voorzitter), S.Smit (secretaris) en J .M. Scholten (penningmeester). Afscheid werd genomen van Friedel Slappendel die door zijn drukke werkzaamheden steeds minder tijd had voor zijn taak als voorzitter. De leden stelden voor dat Friedel zijn zetel ter beschikking zou stellen aangezien er nieuwe kracht en glorie moest komen. Hij had een krachtige periode meegemaakt, maar deze dreigde nu af te brokkelen. We moeten bekennen dat met de heer Smit de beste man in het bestuur gehaald werd welke het bestuur zich maar wensen kon. Hiema werd, op aandringen van de nieuwe voorzitter, voorgesteld dat Huib van der Starre, op kosten van de vereniging, een trainerscursus zou gaan volgen. Voor zover hij niet in militaire diens was kon hij de trainingen dan op zich nemen.  Bij afwezigheid van Huib zou de heer Smit de training op zich nemen wat in de volgende seizoenen tot een gestadige groei leidde. Ondanks alle besognes werd er nog geschaatst ook. Jan Vermeulen reed 45.0 sec. op de 500 meter en werd 4e bij de Juniorenkanpioenschappen langebaan en 5e op de kortebaan. Huig Bongers werd bij de senioren 5e en 1e. Huib werd bij de Nederlandse kampioenschappen voor junioren 4e en Jan Bazen 1e.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1967-1968

Jan Bazen NK Sprint 1e plaats
Huib van der Starre NK Junioren Langebaan 4e plaats

 

1968-1969

Voorzitter Huig Bongers schrijft in het clubblad van april 1968 dat de banden binnen de vereniging verwateren en alles als los zand aan elkaar hangt. De deelname aan de training is gering. Eén van de redenen was het vertrek van trainer J. van Adrichem en zijn opvolger, Thijs van Wageningen, werd geplaagd door ziekte en ongevallen.

Tijdens het seizoen 1968/1969 zal er geen clubblad verschijnen. De oorzaak hiervan is het blaadje “IJsbode” van de afdeling Zuid-Holland van de KNSB. Dit blaadje publiceert wel tijden, maar verhaalt niet van de belevenissen binnen de vereniging. Toch haalt dit enige tijd de wind uit de zeilen

1969-1970

De naam van de club wordt gewijzigd, “Afdeling Gouda van de N.V.B.H.S.” wordt nu echt Schaatsclub Gouda!

Clubblad

Na een jaar verscheen het clubblad weer met de positieve mededeling dat Huib van der Starre was geslaagd voor het examen “Oefenmeester hardrijden op de schaats van de KNSB.” Daarmee was hij de jongste schaatstrainer in Nederland. De berichten die voorheen in de “IJsbode” verschenen werden voortaan in de “Schaatskroniek” (het landelijk bondsblad) gepubliceerd. Hiermee viel de concurrent van het clubblad weg.

Lid van verdienste

C. Verdoold werd door het Gewest Zuid-Holland van de KNSB benoemd tot lid van verdienste. Verdoold was op dat moment al 40 jaar actief voor de ijsclub Stolwijk.

Wedstrijd bij IJsbaan “Daar bij die Molen”

Ook werd er een wedstrijd verreden op de ijsbaan “Daar bij die molen”, met Rien de Roon als winnaar bij de senioren en Cobi den Hartog bij de dames. Rob Boot werd winnaar bij de junioren. Naar aanleiding van deze wedstrijd verschijnt in het clubblad een artikel waarin de regels van het wedstrijdschaatsen worden uitgelegd. Met name het wisselen van baan was nog niet bij iedereen bekend.

Meer resultaten

Jan Bazen

Huib van der Starre’ behaalde een prachtige 3e plaats bij de Nederlandse militaire kampioenschappen. Jan Bazen was inmiddels doorgestoten naar de Nederlandse kernploeg met als klap op de vuurpijl het sprintkampioenschap van Nederland. Wijnand Stam behaalde zeer goede resultaten op ronde- en langebaanwedstrijden. Het nieuwe lid Rien de Roon wint samen met Huig Bongers een rondewedstrijd  in Ammerstol. Tweede werden Paul Borsje en R. de Jager. Wijnand Stam wordt derde en Geurt Pottuit wordt vierde, een ware cluboverwinning. De clubontmoeting, op een zondag, wordt een overwinning voor R. de Roon, R. de Jager, J. Vermeulen en Huig Bongers. Bij de dames eindigde C. den Hertog voor W. Scheepstra en L. van Eijk. R. de Roon wordt tweede bij de Zuidhollandse kampioenschappen.

Wie ben jij?

Voorzitter Bongers liet in het clubblad optekenen:

“Zo kwamen we dan bij de sluitingsavond […], waar ik even met de mond vol tanden kwam te staan. Een van onze jongste leden vroeg toen aan mij: ”Wie ben jij, ik heb U nog nooit gezien.” Dat deed mij niet prettig aan dat je zo snel vervreemd van de vereniging. Ofschoon ik altijd in mijn hart zal blijven meeleven met de vereniging en de resultaten van haar leden. Het was voor mij wel het bewijs dat het hoog tijd werd dat een ander mijn plaats in zou nemen. De aanwezigen kon ik namens het bestuur, mededelen dat we wederom de Haastrechtse V.C.J .C.- cabaretgroep bereid hadden gevonden deze avond op te vrolijken. Tevens werd er wederom gekiend. Na de prijsuitreiking het hoogtepunt: een interview met Jan Bazen. Na afloop van dit interview mocht ik, als voorzitter, Jan Bazen het erelidmaatschap aanbieden. Ik nodigde hem uit, indien mogelijk , een clubwedstrijd van onze club mee te rijden, met als inzet de wisselbeker die ik daarna aan de vereniging schonk”.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1969-1970

Jan Bazen NK Sprint 1e plaats
Jan Bazen WK Sprint West Allis 16e plaats
Huib van der Starre NK Militairen 3e plaat

1970-1971

Kunstijsbaan in Utrecht

Ook Utrecht krijgt een kunstijsbaan! De volgende leden doen er mee aan een clubcompetitie: Huib van der Starre, Eric Groenestein, Dik Binken, Huig Bongers, Louis Bresser, Jacques Segers, Theo Scheepstra en Hans Moons.

Jan Revet sr vraagt meer medewerking bij het vervaardigen van het clubblad, omdat alles bijna op een man neer kwam en er op de omslag feitelijk “Schaatsclub Smit” zou moeten staan. Hij besluit tevens om samen met Wineke Scheepstra en met de hulp van Simon Smit een redactie te gaan vormen. Piet van Oosten wint een prijs voor het beste ontwerp van ons clubembleem.

Jan Bazen wordt Nederlands sprintkampioen. Op het WK Sprint in Inzell behaalt Jan de 21e plaats.

Geurt Pottuit en Huib Tober doen in maart 1971 mee aan de schaatswedstrijd Stroms Vattudal in Vattudal, Zweden.

Baanrecords

In januari 1971 werden diverse nieuwe baanrecords op de natuurijsbaan gereden. Dat leidde tot de volgende lijst:

Aspiranten B Gerard van Oosten 500 meter 61,1 3-1-1971
Aspiranten A Rob Boot 500 meter 61,6 4-1-1970
Aspiranten A Joop de Jong 1500 meter 3.31,6 4-1-1970
Junioren B Theo Scheepstra 500 meter 53,1 15-12-1968
Junioren B Theo Scheepstra 1500 meter 3.03,2 15-12-1968
Junioren A Theo Scheepstra 500 meter 51,0 3-1-1971
Junioren A Theo Scheepstra 1500 meter 2.58,5 3-1-1971
Junioren A Cobie den Hartog 500 meter 58,7 3-1-1971
Junioren A Cobie den Hartog 1500 meter 3.12,8 3-1-1971
Heren S. de Vries 500 meter 48,0 15-12-1968
Heren R. de Roon 1500 meter 2.35,4 3-1-1971
Heren R. de Roon 3000 meter 5.32,2 3-1-1971
Dames Cobie den Hartog 500 meter 58,7 3-1-1971
Dames Cobie den Hartog 1500 meter 3.12,8 3-1-1971

De spreuk van de maand komt uit het clubblad:

“Slechts vernieuwing blijft behouden, achter raakt wie stil blijft staan.”

Bijzondere prestaties in het seizoen 1970-1971

Jan Bazen NK Sprint 1e plaats
Jan Bazen WK Sprint 21e plaats

 

1971-1972

De 6e jaargang van het clubblad opende met het schaatshuwelijk van het jaar: trainer Huib van der Starre en 2e secretaresse Wieneke Scheepstra trouwden. Jan Bazen behaalt een 9e plaats op het WK Sprint in Ekilstuna.

Werkgroep ijsbaan

Er werd een werkgroep ijsbaan in het leven geroepen met het doel de natuurijsbaan en haar accommodatie te verbeteren. Deze werkgroep bestond uit: de heer Schoonderwoerd, Huig Bongers, de heer Scholten sr, Joop Scholten, Hans Moons, Jan Revet sr en Dick van der Starre. Zo waren er plannen voor een geluid- en lichtinstallatie, het opknappen van een schuur om daar een kantine in te vestigen en zelfs het plaatsen van reclameborden. De werkgroep meldt later dat seizoen dat de meeste plannen gerealiseerd zijn. Het wachten is nu nog op vorst.

Combinatie Schieland

De Schaatsclub Gouda sloot zich aan bij de combinatie Schieland; deze combinatie bestond uit zeven ijsclubs, te weten: Bleiswijk, Capelle a/d IJssel, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizen. Het bestuur van dit samenwerkingsverband bestond uit: de heer De Jong (voorzitter), K.P. Verwey (secretaris) en de heer Molenaar (penningmeester). De ijsclubs waren en zijn traditioneel gericht op het organiseren van toertochten. Men ging de activiteiten meer verleggen naar korte- en langebaanwedstrijden, omdat het rijden van een Schielandtocht steeds moeilijker werd.

Duel

Ook lezen we in het clubblad over een persoonlijk duel op de 500, 1500 en de 3000 meter tussen Jan Vermeulen en Huig Bongers. De verliezer van dit duel zal een beker beschikbbaar stellen. Het is ons echter helaas onbekend gebleven wat dit voor beker geworden is!

Officieuze aspiranten kampioenschappen

Joop de Jong, Jurjen Fennema, Leo van Oosten en Gerard van Oosten waren deelnemers aan het officieuze aspirantenkampioenschap van Nederland in Heerenveen. Dirk van der Starre en Simon Smit werden respectievelijk 3e en 4e in de jurywedstrijd op de Utrechtse ijsbaan.

Clubblad

Verder lezen we in het clubblad het volgende advies aan alle jonge deelnemers aan wedstrijden:

“Teneinde tot een vlotte afwerking van het programma te komen is het zaak dat de deelnemers méér aandacht besteden aan de afkondigingen van de wedstrijdleider. Iets meer wedstrijddiscipline is bepaald welkom”

Sluiting van de natuurijsbaan

Aan het einde van het seizoen besluit voorzitter Simon Smit de voorzittershamer over te dragen. Er blijken echter geen kandidaten. Dick van der Starre wordt waarnemend voorzitter. Opvallend agendapunt is echter het afstoten van de ijsbaan. Dit, terwijl aan het begin van het seizoen een ambitieuze werkgroep nog aan de slag was gegaan en vele plannen had gerealiseerd. “Zelden heeft de vergadering zo langdurig en mondig meegeleefd met dit probleem” Ondanks teleurstelling en emoties bleef het bestuur unaniem achter haar voorstel staan: de ijsbaan moest worden afgestoten. “Even dreigde het uit de hand te lopen.” Een schriftelijke stemming bracht uitkomst. Het voorstel werd aangenomen met veertien stemmen voor, zes stemmen tegen en twee blanco stemmen.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1971-1972

Jan Bazen WK Sprint (Ekilstuna) 9e plaats
Gerard van Oosten NK Aspiranten (Heerenveen) ?
Leo van Oosten NK Aspiranten (Heerenveen) ?
Joop de Jong NK Aspiranten (Heerenveen) ?
Jurjen Fennema NK Aspiranten (Heerenveen)

 

1972-1973

Schaatsen werd dit seizoen voor het eerst professioneel beoefend. De Haagse Uithof had de première van de eerste professionele schaatswedstrijd met Ard Schenk, Jan Bols, Eddy Verheyen en Kees Verkerk als deelnemers.

Het begin van het jeugdschaatsen

Op zaterdag 4 november 1972 gaan dertien jongens en meisjes voor het eerst jeugdschaatsen op de ijsbaan in Utrecht. Jursula de Korte, Astrid Bresser, Berdien Jager, Karel Heikoop, Marco van der Sloot, Eric Roskam, Jeroen Pels, Bertje Maas, Peter van Oosten, Rene van Oosten, Andre van Oosten, Martin de Jong en Kees van Meieren gaan onder leiding van Piet van Oosten, Hans Maas en Jaap Heikoop naar de Utrechtse kunstijsbaan. Dit is dus het begin van het jeugdschaatsen! Op 24 februari vond voor de eerste keer het KNSB Diplomaschaatsen plaats. Het diplomaschaatsen bestond uit een behendigheidswedstrijd, een kortebaan- (150 meter) en een langebaanwedstrijd (3000-5000 meter). De driehonderd deelnemende jeugdschaatsers konden een A-, B- of C-diploma halen. Het werd een sfeervolle avond, vooral toen het tijdens de laatste twee rondjes begon te sneeuwen. Een toeschouwer schrijft:

“Wat een sfeer op de baan, en rondom waar de vlokken vallen als vlinders om de oren van 300 kleine Reinier Papings.”

Oprichting van District Gouda

Op woensdag 24 januari 1973 werd in Waddinxveen het “District Gouda” van het Gewest Zuid-Holland opgericht. Dit kwam voort uit de “Combinatie Schieland”, die daarmee werd opgeheven. Jan Revet sr zou Schaatsclub Gouda daarin vertegenwoordigen. Uiteindelijk bleken de districten weinig toe te voegen aan de organisatie van het schaatsen in Zuid-Holland. Ze bestaan nog steeds, maar leiden een slapend bestaan.

Eerste clubkampioenschappen

Op 11 februari 1973 werden de clubkampioenschappen voor het eerst op de kunstijsbaan van Utrecht gehouden, samen met Woerden.

Voor velen was de elfde februari toch wel de dag van het seizoen. Slapeloze nachten, zenuwachtig gedribbel en meer van dat soort zaken die kenmerkend zijn voor een officieel gebeuren. Clubkampioenschappen worden nu niet elke dag verreden en om op het hoogste schavotje te komen, tja, daar wil je je schaatsen wel eens extra voor slijpen. Gesteund door een luidruchtige supportersschare zijn de wedstrijden in een goede sfeer verlopen. Natuurlijk waren er schoonheidsfoutjes. Maar dankzij de medewerking van leden van beide schaatsclubs waren deze kampioenschappen een succes. Ook de weergoden hadden het goed met ons voor. Op zaterdag hagel en natte sneeuw en op maandag storm en regen. Maar ja, onze wedstrijden waren op zondag.

De pupillen openden het festijn met een 400-meter. Aangezien deze groep slechts één afstand reed werd de winnaar tevens clubkampioen. De uitslag:

1 Peter van Oosten 50.4
2 Bas Ultee 56.8
3 Cees Lek 74.8
4 David Boegheim 84.8

De aspiranten-B reden een 400- en een 500-meter. Dat deze jongens keihard geknokt hebben voor  de overwinning bewijzen de tijden. Allemaal verbeterden zij hun persoonlijk record. Verrassend was de tweede plaats van Gert van Nieuwpoort.

1 Leo van Oosten 43.3 51.9 95.200
2 Gert van Nieuwpoort 43.5 53.0 96.500
3 Bob Geelkerken 45.0 58.0 103.000
4 Peter van de Haas 46.7 60.1 106.800
5 Paul van de Heiden 46.2 63.5 109.700
6 Bob Huisman 47.4 64.3 111.700
7 Rob Olieman 71.0 84.2 155.200

Irma van Kessel werd natuurlijk clubkampioene bij de meisjes Aspiranten B. Op de 400 meter reed zij een nieuw persoonlijk record van 52.1 sec. Tijd 500 meter: 65.0.

Vier Aspiranten A streden om de eer op de 500 en de 1500 meter . In deze groep waren er geen verrassingen. De winnaars van de afstanden mochten op de baan en op het erepodium hun prijzen in ontvangst nemen en dat deden zij vol trots! De uitslag:

 1 Gerard van Oosten  51.9  1.49.2  106.500
 2 A. v.d. Want 
 53.9  1 .52.5  110.150
 3 E. v.d. Starre  57.4  2.06.4  120.550
 4 C. Verwaal  63.1  2.11.4  128.800

Bij de Junioren B werd Ad Bakker clubkampioen. Benno Pauw leek de gedoodverfde kampioen, echter een ongelukje haalde een streep door zijn rekening. Dankzij een gunstige loting werden het twee ritten tussen Benno en Ad. De uitslag:

1 Ad Bakker  50.2  2.36.3  102.300
2 Benno Pauw  50.8  2.37.6  103.333
3 J. de Jong  52.4  2.40.9  106.033
4 R. v.d. Graaf  56.2  2.59.2  115.933

Niemand had kunnen vermoeden dat Hans Colijn zo dicht bij de titel zou kunnen komen. Na zijn Inzell periode is hij sterk vooruit gegaan. Slechts 0.3 sec. scheidde hem van de titel. Geweldig Hans!

1 Rob Boot  47.0  2.31.8  97.600
2 Hans Colijn  47.4  2.30.8  97.667
3 Joop Eenders  54.1  2.55.9  112.733

Bij de dames Junioren A werd Nel Warnders kampioene. In haar ritten tegen Mariette van de Weel reed zij op de 500 meter een tijd van 58.9 en op de 1000 meter een tijd van 2.02.6. Mariette’s tijden waren 64.6 en 2.11.8.

Bij de senioren verscheen een onverwacht groot aantal dames aan de start. De supporters roerden zich duchtig. De uiteindelijke winnares, Cobie den Hartog, reed haar ritten bij de heren. De uitslagen:

1 Cobie den Hartog  50.5  2.47.5  106.333
2 Wineke van der Starre  59.9  3.10.2  123.300
3 Loes van Eijk  65.4  3.36.5  137.567
4 Alice Breek  74.5
5 Ansica Jansen  68.9
6  Mary Vermeulen  87.8
7 Petra Bouwer  95.5

Niet minder dan 18 heren gingen van start teneinde een zo hoog mogelijke plaats op de ranglijst in te nemen. Vele goede resultaten met als uitschieter een clubrecord voor Jan Vermeulen op de 1500 meter. Verrassend eveneens de derde plaats van Sjaak Segers. Wout Huizer, door ziekte gehandicapt moest zelfs de vierde plaats afstaan aan Wim van Duuren (op de 500 meter).

1  Jan Vermeulen  42.9  2.20.7  89.800
2  Huib van der Starre  43.9  2.23.0  91.567
3  Sjaak Segers  44.9  2.27.6  94.100
4  Wout Huizer  45.3  2.27.0  94.300
5  Wim van Duuren  45.0  2.28.1  94.367
6  Huig Bongers  47.0  2.34.4  98.467
7  Cor Groenendijk  46.9  2.38.9  99.866
8  Klaas van Duuren  46.5  2.42.9  100.800
9  Dick van der Starre  48.3  2.40.3  101.733
10  Kees de Gruyter  48.5  2.41.4  102.300
11  Louis Bresser  49.5  2.47.9  105.467
12  Piet van Oosten  51.7  2.52.9  109.333
13  Adrie Duits  52.9  2.53.1  110.600
14  Ben de Bruin  53.7  2.55.6  112.233
15  Piet de Roon  55.4  2.58.7  114.967
16  Theo van Wamel  55.8  3.04.8  117.400
17  Roel Dikhooff  59.0  3.00.2  119.067
18  L. Bakker  78.1  niet gestart

Wegens tijdgebrek kon er geen 3000 meter gereden worden. Ook de prijsuitreiking moest voor vele winnaars verplaatst worden naar het restaurant. Ofschoon een prijsuitreiking op de baan officiëler is, was het gebeuren “boven” niet zonder sfeer. Een grote Reeuwijkse supportersschare liet duidelijk horen dat de kampioen Jan Vermeulen was. En met recht. Het gehele seizoen heeft hij zich de beste getoond.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1972-1973

Jan Bazen WK Sprint Oslo 15e plaats
Wim van Duuren NK Kortebaan Heerenveen 58e plaats
Klaas van Duuren NK Kortebaan Heerenveen 118e plaats
? NK Kortebaan Junioren Heerenveen 38e plaats

 

1973-1974

Door de oliecrisis kwamen we in de problemen met het vervoer naar de ijsbaan.  Men besloot met bussen naar de training te gaan. Om die reden gingen ook  deelnemers en toeschouwers met twee speciale bussen naar de clubkampioenschappen. Op de Utrechtse ijsbaan werd, in navolging van de seniorencompetitie,  gestart met een juniorencompetitie . Deelnemers waren : Gerard van Oosten, Ad Bakker, Rob Boot, Benno Pauw en Rob van der Graaf.

Eerste Alternatieve Elfstedentocht

De eerste Alternatieve Elfstedentocht werd verreden. Zo’n achthonderd Nederlandse schaatsers reisden ervoor naar het Noorse Lillehammer (bron: Volkskrant.nl). Ook  Jan Revet sr. reisde af naar Noorwegen om de toertocht te rijden. Lees hier zijn verslag.

Jeugdschaatsen

In dit seizoen starten er dertig kinderen met schaatsen. Zij rijden van half vijf tot zes uur in Utrecht. De kosten hiervan bedragen 30 gulden.

Voetbal

Er werd ook gevoetbald bij Schaatsclub Gouda. Een dames- en  een herenteam namen het op tegen twee teams van de Goudse handbalvereniging Vires.

Stickers

De vereniging probeerde 1000 stickers met ons clubembleem te verkopen. De opbrengst werd besteed aan jeugdactiviteiten.

Juniorenverdeling

De juniorenverdeling zag in die tijd wel wat anders uit, als volgt:

  • Aspiranten (12, 13 & 14 jaar)
  • Junioren B (15 & 16 jaar)
  • Junioren A (17 & 18 jaar)

Als peildatum werd 1 april aangehouden. De aspiranten werden in twee groepen verdeeld, namelijk Aspiranten-A (12 jaar), en Aspiranten-B (13 & 14 jaar).

Clubblad

Bij de rubriek “vraag en aanbod” in het clubblad troffen wij de volgende advertentie aan. Adriaan van de Want heeft:

‘TE KOOP:
1 Odlotrui en broek in clubkleuren
MAAT: ADRIAAN!”

Bijzondere prestaties in het seizoen 1973-1974

Jan Bazen WK Sprint (Innsbruck) 12e plaats

1974-1975

In het clubblad wordt teruggekeken naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Tevreden wordt geconstateerd dat de ‘plannen van toen’ werkelijkheid zijn geworden. In vier jaar tijd is een trainingsgroepje uitgegroeid tot een volwaardige vereniging.

Bestuurswisseling

Voorzitter Dick van der Starre nam afscheid. Ook Gerard van Ettinger en Wieneke van der Starre zetten een punt achter hun bestuursloopbaan. Hiervoor in de plaats kwamen Fons van Kessel, Piet de Roon en Loes van Eijk. Jan Revet sr. werd de nieuwe voorzitter.

Op de ledenvergadering wordt de nieuwe trainingsopzet uiteengezet door Dick en Huib van der Starre. Door de grote toeloop van leden zijn de ‘actieven’ gesplitst in vier groepen. Huib van der Starre, Ad Bouwer, Loes van Eijk en Jan Bazen zijn de trainers.

Gouden Zadel

Om de contacten in de zomerperiode te onderhouden werd een bijzondere competitie bedacht. In eerste instantie betrof het een wielercompetitie, maar al snel zou de wedstrijdserie een meer ludieke invulling krijgen. De winnaar van deze zomercompetitie kreeg een speciale, door Jan Revet sr vervaardigde trofee, die vooral mooi was door zijn lelijkheid: het Gouden Zadel. Lees hier meer over het Gouden Zadel. Gerard van Oosten werd de eerste winnaar van het Gouden Zadel. Na een wielerwedstrijd van 50 kilometer, een tijdrit van 13 kilometer en een ploegentijdrit bleek Gerard sterker dan Friedel Slappendel, Wim van Duuren, Ad Bouwer, Geurt Potuit, Piet de Roon, Dick van der Starre, Huig Bongers en Jaap Heikoop.

Van Parijs naar Reeuwijk

Joop van Veen reed met een groep per fiets van Parijs naar Reeuwijk (491 km). Steeds tegenwind, en maar een klein stukje voor de wind;  toen ze verkeerd gereden waren.

Fietselfstedentocht

In het Pinksterweekend werd weer een Elfstedentocht op de fiets georganiseerd. Deze recreatieve tocht is ongeveer 200 kilometer lang en moet in een bepaald tempo afgelegd worden. Hardrijden is er niet bij! In de vereniging gaan stemmen op om aan deze tocht deel te nemen. Vele leden hebben al een racefiets. Een mooie gelegenheid dus om gezamenlijk te trimmen en een mooie omgeving te zien. De coördinator van deze tocht is Ad Bouwer. Zijn idee is om eerste Pinksterdag te vertrekken, te overnachten in kampeertenten en daarna te fietsen. Twee dagen dus. Volgens onze inlichtingen bestaat er belangstelling bij o.a. Ad Bouwer, Ad Dukker, Gerard van Oosten, Jaap Heikoop en Cor Groenendijk. Ook de baanpredikant voelt er wel iets voor. Belangstellenden gelieve zich in verbinding te stellen.

Actie bij Sporthuis Revet

Sporthuis Revet gaf gelegenheid gratis “Schaatsclub Gouda” op het trainingsjack te drukken.

Wisselbeker

Thomas Henrich stelde een wisselbeker beschikbaar voor het jeugdschaatsen. De beker is voor de beste jeugdschaatsers van een plaats. De tijdens het diplomaschaatsen gemaakte tijden zijn bepalend voor het klassement. De eerste keer werd de beker gewonnen door Nieuwerkerk a/d IJssel met onder andere de volgende jeugdschaatsers: Rene van Oosten, André van Oosten, J.P. Baas, Erik Aardoom en E. Carlier.

Clubkampioenschappen

De jeugdcommissie selecteert jeugdschaatsers om mee te doen aan de clubkampioenschappen. Er werd naar verluid speciaal gelet op snelheid en bochtentechniek. Veertien jongens en meisjes werden uitverkoren om mee te dingen naar deze prijs.

Gedicht

Toen lazen we het volgende, wat ook nu nog van toepassing is:

BESTUURDERS,
Als ze grappig zijn, zijn ze te familiair;
als ze te ernstig zijn, zijn het zuurpruimen;
als ze te jong zijn, weten ze van niets;
als ze te oud zijn, zijn ze oude knarren;
als ze met iedereen praten, zijn het kletsmajoren;
als ze niet praten, voelen ze zich te hoog;
als ze hun mensen kennen, dan zijn het hun vrienden;
als ze aan voorschriften vasthouden, zijn ze lastig;
als ze het niet doen, zijn ze te goedig;
als ze de ogen de kost geven, zijn het uitslovers;
als ze het niet doen, dan maken ze het zich te gemakkelijk.
Willen ze alle klachten voorkomen, dan moeten ze bezitten:
de wijsheid van Salomon, het geduld van Job, de huid van een olifant, de slimheid van een vos, en de moed van een leeuw.
WIE OH, WIE??

Weerprofeet

Dan hadden we ook nog een weerprofeet binnen de schaatsclub, zoals uit onderstaand stukje blijkt, maar tegenwoordig horen we “niets” meer van hem (zeker wel eens misgekleund?).

STRENGE WINTERS EN HUN PROFETEN.
De kansen op een echte winter met NATUURIJS zijn dit jaar enorm groot! Let u maar op het gedrag van de mollen en vleermuizen ’s nachts. “Als zij hun gewoonten gaan verliezen gaat het binnen 3 maanden hard vriezen.”

En wat dacht u van de volgende gegevens: “Veel noten, veel ijs in plassen en sloten” en “Plukt men veel peren, de jeugd kan schaatsen leren”. Nu waren er dit jaar veel peren en noten (denk maar aan de vele beukennootjes). Trouwens alle weerprofeten met reputatie uit Zuid-Duitsland, Groenland, Jokoharna, etc. spreken van een lange winter met bijzonder lage temperaturen! De Enkhuizer Almanak en Uw BLOEDEIGEN WEERPROFEET van Schaatsclub Gouda staan met hun voorspellingen hier ook volkomen achter.

De damesmode wijst ook helemaal in die richting. In de jaren dat de mode kort is zullen er nooit koude winters zijn. Gaat u maar na. Gelukkig zijn de dames nu weer wijzer!! De rokken worden langer, je kunt een strenge winter gewoon aan voelen komen.

Het hoge drukgebied, wat absoluut nodig is voor een vorstperiode, kwam dit jaar in maart en april. Dit was twee maanden later dan in mijn berekeningen geconstateerd. Gewoon te veel TEGENWIND geweest. Hopelijk blijven alle schaatsers(-sters) vertrouwen in mij stellen. Eén foutje moet U mij kunnen vergeven.

Laat ik afsluiten met nog twee oude gezegdes: “Is september behoorlijk nat, dan komen er kortebaanwedstrijden zat” en “Als ze ’s zomers niet naar het strand toe mochten, dan rijden ze ’s winters plassen- en molentochten”.
WAT DENKT U??????????????? GAAT HET VRIEZEN OF DOOIEN!!!!!!!!!!!!!!!!

Fout gewisseld

Op weg naar het “Heineken” Toernooi in Utrecht werd Thomas Henrich benadeeld bij het uitkomen van de buitenbocht op een rotonde in de stad Utrecht. Een lieftallige dame (leeftijd zo’n 22 à 23 jaar) rijdend in de binnenbocht, wist niet van welke kant hij kwam. Het kostte Thomas een achterlicht en 20 minuten oponthoud (schrijven, discussiëren, et cetera) in de Fiat van de bijzonder inschikkelijke jongedame. De schade werd op minnelijke wijze geschikt, zonder echter de getuigen, de heren Heikoop en Van Oosten, te hebben gehoord! Zij stonden buiten in de regen! Onze veteranen kwamen, door het zoentje van Miss Utrecht op de auto van Thomas, totaal onvoorbereid en veel te laat aan de start. De overwinningskus van Miss Heineken na de 25 ronden ging juist van start.

Kunstijsbaan in Rotterdam?

Het al dan niet komen van kunstijsbanen in onze regio loopt ook als een rode draad door de geschiedenis van de club.

EERSTE PAAL KUNSTIJSBAAN ROTTERDAM

Nog dit jaar zal, vlakbij het Ahoy sportcomplex in Rotterdam-Zuid, de eerste paal worden geslagen voor een tweede kunstijsbaan in Zuid-Holland. Na een mislukte poging van ijsclub “Kralingen”, krijgt het dichtstbevolkte gebied van Nederland eindelijk haar kunstijsbaan. Een echte 400 meter baan voor Rotterdam en het Rijnmondgebied. Een prettig vooruitzicht voor de schaatsjeugd, temeer nu de ijsclubbesturen van Midden-Holland besloten hebben, om als district het jeugdschaatsen te gaan bevorderen. E.e.a. werd besloten op de vergadering van 18 februari j.l.

Wanneer Rotterdam haar poorten opent van haar kunstijsbaan, waarschijnlijk in oktober 1976, krijgt de jeugdschaatscommissie van het district ”Midden-Holland” een derde mogelijkheid om haar jeugd te leren schaatsen. Voor het seizoen 1975-1976 zou, wat betreft de Uithof in Den Haag, het aantal jeugdschaatsers al verdubbeld kunnen worden. Ook daar kunnen wij gebruik maken van het jeugdschaatsen, georganiseerd door het gewest Zuid-Holland van de KNSB. Nu is Midden-Holland alleen vertegenwoordigd in Utrecht en wel door de Schaatsclub Woerden en Schaatsclub Gouda met respectievelijk 65 en 75 jeugdschaatsers. Wanneer de ijsclubs van ons ontwaakte district enige voorselectie zouden toepassen op natuurijs of op kunstijs (publieke uren) zou het gehalte van de jeugdschaatsers aanmerkelijk omhoog kunnen gaan. De leiders van het jeugdschaatsen zouden met talentvollere jeugd meer jongens en meisjes rijp maken voor een trainingsgroep. De rustige KNSB-uren (het jeugdschaatsen) zijn hier uitermate voor geschikt. Gaat u maar na, 300 kinderen op de baan en dan 8 – 10 per leider!

Bijzondere prestaties in het seizoen 1974-1975

Jan Bazen WK Sprint in Göteborg 10e plaats
Leo van Oosten NK Junioren 14e plaats
Peter van Oosten NK Junioren 17e plaats
Gert van Nieuwpoort NK Junioren 20e plaat

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.