Goudse Reddingsbrigade dl. 3: Van spel naar sport

De GRB, deel 3: van spel naar sport ……. en sportieve ambities

 Door Piet Huisman

HPIM9229In deel 2 is onder meer een verhandeling gepleegd waaruit opgemaakt kan worden dat de primair te stellen vaardigheden m.b.t. zwemmen in het algemeen en zwemmend redden in het bijzonder, aan wezenlijke veranderingen onderhevig zijn geweest. Een beleidsmatige kentering, vervat in een hernieuwd geformuleerde visie – overeenkomstig beleid en afgeleide doel- en taakstellingen, ligt hieraan ten grondslag. Parallel aan dit ingezette proces van verandering was tevens de introductie van internationaal gelijk te stellen criteria, door bijstelling alsmede toepassing van (wettelijke) regelgeving en inherente gedragscodes. In principe een mondiaal ge-oriënteerde aanpak, ressorterend onder het wereldwijd gesteunde engagement “International Life Saving Federation “, welke tijdens de voorbije jaren op effectieve wijze is doorgevoerd. In dat kader betreft het tevens de pragmatische invulling van o.a. consequent te hanteren onderricht- en instructieprogramma’s, in relatie tot een grote diversiteit aan leeftijdsgroepen en speldisciplines. Bovendien een hierop toegesneden opleidingsmethodiek, waardoor specifieke diploma-eisen -m.n. voor kandidaten die het volledige opleidingstraject willen doorlopen ( life-safe cat. 1 t/m 3 (!)- niet alleen getalsmatig zijn toegenomen, maar meer nog aan individueel zwaardere kwalificatienormen zijn onderworpen.

Voorts een traject met inbegrip van organisatorische randvoorwaarden en ter zake doend instrumentarium, van toepassing op algemene en specifieke (wedstrijd-)onderdelen. Een gekozen systematiek, om vanuit de betreffende verenigingsoptiek de bijkomende reglementeringen e.d. tevens te kunnen projecteren op Regionale – Landelijke en inmiddels ook Internationale verbanden. Binnen de bredere context van daarmee aan te brengen mondiale afstemming, zijn in dat verband de identiek samen te stellen programma’s van leer- en spelonderdelen een essentieel gegeven. Een gemeenschappelijk te stellen vertrekpunt, door universele competitieformules te baseren op een planmatige opzet ten behoeve van gelijksoortige wedstrijdmodellen tussen twee of meer deelnemende partijen. Ter bevestiging van deze aanpak, kon reeds na korte tijd van invoering een succesvol resultaat worden gesignaleerd.

Kort samengevat: van leren en spelen naar wedstrijdmodel en/of competitievorm alsmede daarmee verbonden sportieve ambities!

Per saldo de afronding van een bewust ingezet evolutieproces, resulterend in de te trekken conclusie dat de (oorspronkelijke) functie van zwemmend redden bovendien tot een heuse tak van sport was gepromoveerd.

In deze thans te noemen reddings-sport wordt dus niet alleen het competitieve element, maar evenzeer het praktische nut beoogd. In landen waar het zwemmend redden een onderdeel vormt van het algemeen veiligheidsonderricht, op school of in clubverband, blijken reddings-competities in de huidige opzet een uiterst succesvolle formule te zijn.

Onder het aansprekende motto “ sportieve wedijver ten gunste van de medemens “ voelen steeds meer jongeren zich aangetrokken tot deze competitievorm, waarbij niet de zuivere snelheidsonderdelen een bepalende maatstaf betekent, maar waarin het beheersen van sporttechnische vaardigheden in het water belangrijker zijn. Binnen dit te verenigen kader omvat de reddings-sport niet alleen zwembadelementen, maar eveneens strand- en zee-onderdelen.

Hoewel ook te hanteren in estafette-opstelling, d.m.v. vier leden/ deelnemers per leeftijdsgroep en gewenste speldisciplines, zijn -als standaard- individuele zwembadonderdelen:

 • 200 meter hinderniszwemmen; achtmaal onder een hindernis zwemmen tijdens een 200 meter vrije slag
 • 100 meter popduiken met zwemvliezen; 50 meter zwemmen met zwemvliezen een pop opduiken en deze 50 meter terug vervoeren
 • 100 meter reddings-wisselslag; 50 meter zwemmen, gevolgd door 17.5 meter onder water naar een pop zwemmen, opduiken en vervolgens vervoeren.
 • 50 meter popduiken; 25 meter vrije slag, een pop opduiken en deze 25 meter vervoeren
 • 100 meter life-safer/ lijnredding; 50 meter vrije slag zwemmen met zwemvliezen en een torpedoboei, de torpedoboei op de pop
 • bevestigen en 50 meter slepen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Voor de praktische in- en uitvoering van deze bestanddelen, nogmaals refererend aan de diversiteit in categoraal aan te bieden opleidingsniveaus, wordt nu teruggekeerd naar de bestaande als wel meer actuele functie en bijkomend actiegebied van de GOUDSE REDDINGS BRIGADE.

Hierbij is op voorhand een afwijkende dan wel unieke situatie te onderkennen. Een constatering, mede te verklaren door verwijzing naar voorgaande paragrafen waarin het thema “onderlinge strijd op basis van te hanteren competitiemodellen “ reeds is uiteengezet.

In het onderhavige geval wordt dan gedoeld op een hinderlijk (GRB-) omstandigheid, omdat de combinatie les- en instructieprogramma’s /groot leerlingenbestand in logistieke uitvoering verdeeld moet worden over de 3 Goudse zwembaden. Een gegeven overigens dat reeds enkele decennia bestaat. Onder meer de personele consequentie m.b.t. de parate beschikbaarheid van voldoende instructeurs en overige begeleiders is daar logischerwijs het gevolg van. Binnen dat kader heeft deze “natuurlijke” handicap nauwelijks tot onoverkomelijke problemen geleid. Een als positief te beschouwen situatie, in oplossende betekenis ondersteunt als wel gedragen door het grote aantal enthousiaste (vrijwillige) functionarissen binnen de Goudse Reddings Brigade.

Om de daarmee gepaard gaande leer- en opleidingsniveaus te verlevendigen, is reeds jaren terug een eenvoudig stelsel van variabele wedstrijdvormen in onderling competitieverband ingevoerd. Uit onderwijl opgedane ervaring op dat vlak is gebleken dat het voor veel leerlingen een extra impuls betekende, met name gericht op de factor beleving en daaropvolgend persoonlijk te verbeteren prestatieniveau. Naast deze te koesteren ontwikkelingsgang, ontstond bovendien de bijkomende ambitie persoonlijke prestaties dienstbaar te stellen aan het verenigingsbelang. Een getoond collectief gedrag derhalve, dat enerzijds geleid heeft tot een effectieve bijdrage aan, en anderzijds van grote invloed is geweest op het huidig positieve imago van goed geleide Brigade als wel professioneel Opleidingsinstituut.

Als zodanig een eervolle uitkomst, hetgeen evenzo de realiseerbare samenhang betekende van reguliere (zwem-)onderwijstrajecten en sportieve ambitie in (extern) competitieverband. Doelend op het aspect sportieve prestaties, is onder meer te verwijzen naar de best succesvolle deelname van GRB-teams aan het eigen jaarlijkse toernooi, alsmede aan Regionaal en Nationaal georganiseerde wedstrijden – competities en Kampioenschappen van Nederland.

P.S. – zie de betreffende uiteenzetting omtrent de samenstelling van teams en speldisciplines, zoals opgenomen in deel 2 van deze kroniek.

Om die positieve beeldvorming in meer concrete vorm aantoonbaar te maken, worden enkele aansprekende verenigingsresultaten – met name behaald in het verenigingsjaar 2012 (!) – in het onderstaande overzicht bijeengebracht. In het licht van de huidige actualiteitswaarde, in aanleg veroorzaakt door de opening van het nieuwe GROENHOVENBAD op vrijdag 19 april 2013, betreft dat onder meer in kort bestek:

 • op 9 juni 2012 verzamelden zich in zwembad DE TOBBE veertien Reddingsbrigades uit alle delen van het land, voor deelname aan de “ Jaarlijkse Tobbewedstrijden om de Ger en Leen Terlouw Bekers “. In totaal betrof dat de aanwezigheid van circa 180 zwemmers verdeeld over 36 teams, en bestaande uit de mix van spelelementen als wel onderverdeling in aspiranten – junioren en senioren. Onder leiding van een groep van vijfentwintig GRB-officials werd in strak tempo het volledige programma afgewerkt ( 15.00 t/m 20.00 uur ). Een bijzonder geslaagd evenement, waarbij en passant door jongens aspiranten nog even een nieuw Nederlands Record werd gevestigd op het onderdeel 4 X 25 meter vrije slag met zwemvliezen. Aan het einde van de toernooi-dag kon als gastclub bovendien de 1-e prijs in ontvangst worden genomen!
 • in 2012 hebben GRB-teams in verschillende samenstelling deelgenomen aan totaal 17 extern georganiseerde wedstrijden en/of toernooien. Van Eindhoven tot Dordrecht en van Zierikzee tot Deventer. Tijdens al deze sportevenementen werd veel “goud – zilver en brons “ behaald. Per saldo een mooie score en dus erg succesvol verenigingsjaar!
 • Voorts, als nummer 18, werd op 14/15 april 2012 met een groot GRB-team ( 30 zwemmers ) deelgenomen aan het NK-estafette zwemmen in de gemeente Oss. Ook deze deelname werd bijzonder succesvol afgesloten: “Overall Kampioen van Nederland! “

Daarmee was voor 2012 de successtory Goudse Reddings Brigade bepaald niet ten einde, er waren namelijk nog enkele hoogtepunten aan de lijst toe te voegen:

 • Tijdens de Algemene Vergadering van Reddingsbrigade Nederland, werd door het bestuur de GRB uitgeroepen tot “ BRIGADE VAN HET JAAR 2012 “. Een toegekende eretitel, gekozen uit 200 vergelijkbare Brigades, verleend op grond van de behaalde successen tijdens het Nederlands Kampioenschap zwemmend redden in Oss, alsmede het specifieke beleid dat gericht is op allochtone leden. De GRB wil namelijk alle groepen van de samenleving de mogelijkheid bieden om zwemles te volgen!
 • Als gevolg van dit succesrijke verenigingsjaar werd de GRB tevens geëerd door uitreiking van de “ SPORTPENNING van de gemeente GOUDA “. Bovendien ontvingen binnen dat kader twee actieve bestuurders, de heren Ton Mooijenkind en Joop Bervoets, een Koninklijke Onderscheiding ( lid in de orde van Oranje Nassau ).
 • De finale van een dergelijk belevingsvol verenigingsjaar kan tenslotte resulteren in nog een hoog te waarderen prijs, namelijk: “ VERKIEZING TOT BESTE SPORTCLUB 2012 VAN GOUDA “. Voor ook deze eretitel is de Goudse Reddings Brigade genomineerd. Tijdens het daartoe jaarlijks te organiseren Gala-evenement, deze keer gehouden in het Groenhovenbad, zal de uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt.

Thans is de aanstaande verhuizing naar het nieuwe Groenhovenbad een bepalende factor. Een ruim bemeten als wel moderne accommodatie, met inbegrip van alle benodigde faciliteiten en overige ter zake doende hulpmiddelen. Hedendaagse randvoorwaarden om functie- en taakstelling optimaal te kunnen realiseren. Ook in bestuurlijke zin is de vereniging op deze verhuizing voorbereid. Voorzien van een aangepaste organisatiestructuur, bestaand vertrouwen en hernieuwd elan, zal de Goudse Reddings Brigade het toekomstige alsmede succesvolle verenigingsbestaan zeker laten voortduren!

 

 

Gouda, april 2013.

Eén antwoord op “Goudse Reddingsbrigade dl. 3: Van spel naar sport”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.